Het gemeenschappelijk gedeelte is een kennismaking met bijbel en theologie.


Vakken

Kerkgeschiedenis en Historische Theologie

UrielIn deze cursus worden in een overzicht de vier perioden van de kerkgeschiedenis behandeld: het vroege Christendom (het Christendom in de Oudheid), het Christendom in de Middeleeuwen, de Reformatie en het Christendom in de Nieuwe Tijd. De cursus bespreekt de voornaamste gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen, die ook voor het begrijpen van de tegenwoordige tijd relevant zijn.
Men bestudeert thuis de aangegeven gedeelten uit de boeken ‘Wegen en Dwarswegen’ van Niko van den Akker en Peter Nissen en de leesbundel. In de lessen focussen we meer op de theologische discussies, verschil in perspectief en controversen.

Wereldgodsdiensten

Deze cursus gaat in op de methodologie van godsdienstwetenschappen en het verschil met de methodologie van missiologie. Er is aandacht voor wereldbeelden, godsbeelden en de rol van rituelen, symbolen en pelgrimages. De cursus biedt ook een algemene inleiding in de vier bekende wereldreligies, verder is er aandacht voor thema’s die de huidige godsdienstige ontwikkelingen helpen te begrijpen, zoals godsdienst, cultuur en macht, syncretisme en fundamentalisme, en sektarisme en religieus extremisme.
De geschiedenis en methodiek van de dialoog met niet-christelijke religies wordt belicht.

Christelijke Geloofsleer

Blerina“Christelijke Theologie zoekt de verbinding tussen twee werelden…” (Nullens & Volgers, Tussen twee werelden, p. 11). Dat is het uitgangspunt van deze cursus. We gaan in deze cursus op systematische wijze op zoek naar een brug tussen God en mens, tussen geloven en kennen, tussen leer en praktijk.
Daarnaast gaat deze cursus in op de belangrijkste thema’s van de christelijke geloofsleer: openbaringsleer, godsleer, christologie, hamartiologie, soteriologie, ecclesiologie, pneumatologie en eschatologie. De aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar de bijbelse fundering en de historische ontwikkeling van de verschillende leerstellingen.

Oude Testament

De cursus behandelt de inleidingskwestie van de boeken van het Oude Testament. Onder inleidingkwesties verstaan we het ontstaan van de boeken, de structurele opbouw ervan, de theologische hoofdlijnen, verschillende soorten bijbelkritiek en literaire benaderingen.
Er wordt verder aandacht gegeven aan het gebruik van de heilige literatuur dat het volk van Israël bezat ten tijde van Jezus en de manier waarop deze literatuur is begrepen en ontvangen. Van hieruit wordt een brug geslagen naar de manier waarop gelovigen zich vandaag kunnen verrijken met deze boeken.
De lessen zelf focussen meer op bepaalde typische situationele teksten, terwijl in het huiswerk de Bijbelboeken meer in globale zin bestudeerd worden . Er wordt ook voldoende aandacht besteed aan de deuterocanonieke literatuur en de intertestamentaire periode.

Hermeneutiek en Bijbelexegese

Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding in de hermeneutiek en in de methodiek van de exegese van het Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast biedt het een inleiding in het gebruik van het instrumentarium van de Bijbelexegese.

Cultuur en Maatschappij

In dit vak wordt de hedendaagse maatschappij onder de loep genomen. We gebruiken het basiswerk van John Stott om Uitdagingen van deze tijd in Bijbels, evangelisch perspectief te plaatsen. We gaan na wat sociale betrokkenheid inhoudt voor de kerk en christen in de 21e eeuw, en of we nog invloed kunnen uitoefenen op de wereld rondom ons. De lessen bestaan uit een theoretisch gedeelte (met daaraan een theoretisch examen gekoppeld) en een aantal case-studies. De student zal ook één onderwerp kritisch bekijken in een werkstuk.

Nieuwe Testament

RubenHet vak Nieuwe Testament biedt een totaaloverzicht van het Nieuwe Testament: de literatuur, de context en de theologie van de gelovigen uit de eerste eeuw. Ook moeilijkere onderwerpen, zoals de synoptische kwestie en de authenticiteit van sommige Paulusbrieven komen aan bod. Het belang van de mondelinge cultuur wordt toegelicht. Actuele handvaten worden aangereikt om met het Nieuwe Testament om te gaan in de gemeente vandaag.

Filosofie

Na een verkenning van het werkterrein van de filosoof, komen de kernmomenten uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte aan de orde.
De cursus is toegespitst op studenten theologie en biedt in die zin niet alleen een inleiding tot de algemene filosofie, maar ook specifiek tot de religieuze filosofie en de godsdienstfilosofie.

Ethiek

Het vak ‘Christelijke ethiek’ wil een oriëntering bieden in de zoektocht naar het goede, dat gestalte moet krijgen in ons leven. Dit goede is ons bekend als datgene wat God van ons vraagt. De zoektocht naar de precieze invulling hiervan is al zo oud als de mens zelf. Daarnaast willen we een aantal concrete ethische vraagstukken onderzoeken, waarmee gelovigen vandaag de dag geconfronteerd worden. We zoeken niet zozeer een eenduidig antwoord op de vragen, maar een gedocumenteerd inzicht in de problematiek en richtlijnen om in de praktijk met deze zaken om te gaan.