SilWie van plan is les te geven in het PEGO (Protestants Evangelisch Godsdienstonderwijs), kan voor de richting "Godsdienstonderwijs" kiezen. Hiermee kun je het diploma PEGO BaO behalen, wat het vereiste diploma is om les te geven in het lager onderwijs.

Deze studenten krijgen naaste het gemeenschappelijk gedeelte op zaterdag, het aggregaatsprogramma op een aantal woensdagnamiddagen. Hier worden vakken gegeven die specifiek gericht zijn op het lesgeven.


Vakken

Algemene Didactiek

In het opleidingsonderdeel Algemene Didactiek wordt ingegaan op de verschillende componenten van het didactisch proces. De algemene didactiek wil door systematisch onderzoek de leerkracht helpen bij het lesgeven. Wanneer de leerkracht de principes van de algemene didactiek goed beheerst, zal zowel leerkracht als leerling daar baat bij hebben: de leerkracht kan zijn doelen beter realiseren; de leerling kan de leerinhouden gemakkelijker verwerken.
Na het afronden van dit opleidingsonderdeel heeft de student voldoende handvaten om de volgende functionele gehelen van het beroepsprofiel professioneel in te vullen: de leerkracht als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, organisator, lid van een schoolteam, lid van de onderwijsgemeenschap, en cultuurparticipant.

Pedagogiek

In 5 lessen, zelfstandige verwerking van de leerstof en een werkstuk, belicht de cursus het onderwijssysteem in Vlaanderen, communicatieve vaardigheden, christen-leerkracht zijn en informatie vergaren over leerlingkenmerken.

diploma-uitreiking

Vakdidactiek LO/LSO

Dit vak biedt een introductie op het leerplan PEGO/Lager Onderwijs en Lager Secundair Onderwijs (eerste graad Secundair Onderwijs, zowel als A- als B-stroom en de tweede graad Beroeps Secundair Onderwijs) tegen de achtergrond van de ontwikkelingspsychologie en algemene didactiek. In de lessen wordt vanuit de grondslag van het leerplan (richtlijnen Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs), de principes van de didactiek en ontwikkelingspsychologie en de algemene doelstellingen voor LO en LSO de structuur van het leerplan uiteengezet. Hierbij wordt voor een belangrijk deel ingegaan op de specifieke leerplandoelstellingen die voor elke periode in het schooljaar zijn vastgesteld. In de lessen wordt besproken hoe deze leerplandoelstellingen op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze in concrete lessen kunnen worden omgezet. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de toepassing van het leerplan in het buitengewoon onderwijs en het onthaalonderwijs. Het vak wordt geëvalueerd op basis van één werkstuk: één voor LO of één voor LSO.

Ontwikkelingspsychologie

In 5 inleidende lessen en zelfstandige verwerking van de leerstof (opdrachten) krijgt de student inzicht op vlak van de ontwikkelingspsychologie aan wie men lesgeeft. Tijdens de lessen ontwikkelingspsychologie wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingskenmerken en leefwereld van de kleuter, het kind uit de lagere school en de puber in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Als laatste wordt er een inleiding geven m.b.t. ontwikkelings- en leerstoornissen. Op deze manier leert men aandacht hebben en rekening houden met de leefwereld en de sterktes en zwaktes van de leerlingen.

Stage

De stage bestaat uit een oriëntatiestage (10%), een observatiestage (20%), een reflectie op lesvoorbereidingen (5%) en een lesstage (65%). Alle verschillende stageonderdelen moeten in de vastgelegde volgorde binnen éénzelfde studiejaar afgelegd worden én voldoende scoren om te slagen voor de stage.